> audyty energetyczne

Rodzaje audytów energetycznych

Audyty mogą się różnić zakresem, poziomem szczegółowości, metodologią i celem przeprowadzenia analizy. Niektóre z nich funkcjonują na rynku pod poniższymi nazwami:

Audyt przeglądowy

Przegląd energetyczny, zwany także audytem walk through lub audytem uproszczonym to ogólna, szacunkowa ocena gospodarki energetycznej wykonywana głównie w oparciu o wizję lokalną obiektu i dokumenty rozliczeniowe za poszczególne nośniki energii. Audyt uproszczony pozwala zidentyfikować obszary, które rokują największy potencjał poprawy efektywności energetycznej w zakładzie oraz wyeliminować najważniejsze błędy w organizacji pracy lub eksploatacji maszyn i urządzeń.

Dzięki audytowi walk through możemy zawęzić zakres szczegółowych analiz (następny etap) tylko do tych obszarów, które mają zauważalny potencjał oszczędności energii lub duże prawdopodobieństwo wykonalności i opłacalności ekonomicznej przedsięwzięć. Audyt taki jest krótszy, trwa zazwyczaj ok. 2-3 tygodnie, i nie wymaga dużego budżetu.
Regularne przeprowadzanie audytu typu “walk through”, np. co 3-4 lata, to minimum zaangażowania przedsiębiorstwa produkcyjnego w obszarze efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny dużych przedsiębiorstw

Zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej tego typu audyt energetyczny każde duże przedsiębiorstwo musi przeprowadzać raportować do URE nie rzadziej niż raz na cztery lata. Za nieprzeprowadzenie audytu w terminie Prezes URE może nałożyć wysokie kary pieniężne. Audyt ma charakter kompleksowy powinien objąć swoim zakresem co najmniej 95% zużywanej przez Podmiot energii finalnej.

Do prawidłowej realizacji takiego zadania należy dobrać zespół audytorów z różnych branż: ciepło, chłód, energia elektryczna, sprężone powietrze, para wodna Zapraszam do współpracy z Konsorcjum Eksperckim SYNERGIA, którego jestem współtwórcą.

Budynki audyt termomodernizacyjny

Przeprowadzany zgodnie z metodologią zawartą w rozporządzeniu do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w oparciu o wizje lokalne oraz dokumentację techniczną budynku (inwentaryzację budowalną). To najbardziej sformalizowany z wszystkich rodzajów audytów.

Audyt budynkowy obejmuje ocenę typowego zestawu przedsięwzięć modernizacyjnych koncentrując się na optymalizacji kosztowej przy uwzględnieniu obowiązujących standardów ochrony cieplnej budynków. W tym obszarze działa wielu audytorów, którzy najczęściej posługują się dedykowanym oprogramowaniem. Główna praca polega na zbieraniu i wprowadzaniu realnych założeń do obliczeń oraz interpretacji uzyskanych wyników.

Audyt efektywności energetycznej

Wykonywany w celu wnioskowania o białe certyfikaty lub potwierdzenia uzyskanych oszczędności w wyniku modernizacji, na którą Prezes URE przyznał świadectwa efektywności energetycznej. Ze względu na szeroki zakres PSPEE (przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej) w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii znajdziemy raczej ogólne zasady i wytyczne niż szczegółowe algorytmy. Wyjątek stanowią przedsięwzięcia, które można analizować metodą uproszczoną wtedy w załącznikach znajdziemy konkretne wzory a w tabelach założenia do obliczeń.
więcej


intro | o mnie | oferta | audyty     |     kontakt