Oferta kierowana do przedsiębiorstw przemysłowych


Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny jest narzędziem analitycznym wspierającym racjonalne zarządzanie energią w przedsiębiorstwie

Audyt energetyczny przeprowadza się po to, by zidentyfikować obszary marnotrawstwa energii oraz znaleźć racjonalne rozwiązania w zakresie poprawy gospodarki energetycznej. Dotyczyć to może całego przedsiębiorstwa lub wybranych obiektów, linii technologicznych czy nośników energii. Upraszczając można stwierdzić, że celem audytu jest uzyskanie oszczędności, które mają także wymiar pieniężny. W związku z tym naturalnym beneficjentem audytów energetycznych są te przedsiębiorstwa, w których udział kosztów energii w kosztach produkcji jest istotny. W takim przypadku zaniedbania polegające na nieprzeprowadzaniu okresowych audytów energetycznych, lub przeprowadzaniu ich w sposób powierzchowny, mogą odbić się na osłabieniu pozycji przedsiębiorstwa na rynku, gdyż konkurencja nie stoi w miejscu.

Przedsiębiorstwa europejskie, nienależące do segmentu MŚP, na mocy dyrektywy 12/27/UE są zobowiązane do przeprowadzania kompleksowych audytów efektywności energetycznej nie rzadziej niż raz na cztery lata lub wdrożenia Systemu Zarządzania Energią opartego na normie ISO 50001, którego elementem są także audyty energetyczne. Wspomniana Dyrektywa EED powinna obowiązywać od czerwca 2014, ale w Polsce jest transponowana z opóźnieniem. Znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej weszła w życie 1 października 2016r. Polscy przedsiębiorcy mają czas na wypełnienie obowiązku, tj. wykonanie pierwszego audytu energetycznego, nie później niż do 30 września 2017r.

W związku z pojawieniem się obowiązku pojawia się pokusa, aby na audyt energetyczny patrzeć jak na kosztowną karę, a nie narzędzie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem, pozwalające na uzyskanie wymiernych oszczędności. Prowadzi to do minimalistycznego podejścia - wymagania od audytorów ograniczają się do przygotowania raportu po jak najmniejszym koszcie (celem tylko załatwienia obowiązku a nie dokonywanie jakichkolwiek usprawnień). Zamawiający ma prawo do takiego podejścia, ale takie pozorowane działania prowadzą do oszukiwania samego siebie - dokument zatytułowany jako "Raport z audytu" spełnia jedynie wymogi formalne mu stawiane, a nie prowadzi do celu - wskazania w jaki sposób osiągnąć wymierne i trwałe oszczędności.

Porównanie ofert na wykonanie audytu energetycznego jest zadaniem trudnym, bo z góry żaden audytor nie wie, jakie będą efekty jego pracy na danym obiekcie. Audyt procesów technologicznych to zupełnie inna materia niż dobrze opisany procedurą audyt budynkowy - w tym przypadku potrzeba zindywidualizowanego podejścia i znacznie szerszego spojrzenia. Co więcej - do sukcesu potrzebny tu jest zgrany zespół składający się z ekspertów z kilku kluczowych branż, bo nikt nie jest omnibusem. Dlatego bardziej niż na wartość czy opis oferty należy zwracać uwagę na zaufanie do Partnera i doświadczenie danego zespołu audytorów. W ten sposób można uniknąć przykrych niespodzianek.

Standardowy audyt energetyczny obejmuje zawsze te same komponenty: identyfikację stanu istniejącego, ocenę potencjału oszczędności energii, wskazanie środków zmniejszenia zużycia energii oraz ocenę ekonomiczną rekomendowanych przedsięwzięć.
Pierwsze dwa etapy różne zespoły audytorów powinny wykonać podobnie - ilościowe określenie stanu odniesienia i fizyczny potencjał oszczędności to część rzemiosła. Dużych różnic pomiędzy audytorami należy się spodziewać w etapie wskazania środków racjonalizacji. Tu audytor może rozwinąć skrzydła wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i kreatywność. Proponowane rozwiązania muszą być wiarygodne, ale od szerokości horyzontów audytora zależy czy ograniczy się on do zamkniętej listy typowych zabiegów modernizacyjnych, czy też podejdzie do tematu kompleksowo uwzględniając innowacje i "state of the art" rozwiązań przemysłowych. Tutaj są ukryte potencjalne korzyści z audytu dla Klienta.
Ocena ekonomiczna i ekologiczna zaproponowanych przedsięwzięć należy także do zadań typowych. Najtrudniejszym jej elementem jest właściwa ocena nakładów finansowych na inwestycje i w tym obszarze często konieczna jest ścisła współpraca z Zamawiającym.

Audytów dla przemysłu nie przeprowadzam samodzielnie, poza wyodrębnionym zadaniami trywialnymi. Jestem audytorem energetycznym Konsorcjum Eksperckiego SYNERGIA, które oferuje rzetelne audyty energetyczne w zakładach przemysłowych. Zrealizowane przez nas projekty nie ograniczają się do branży budynkowej czy oświetleniowej, ale obejmują pełen wachlarz rozwiązań od wykorzystania energii odpadowej przez optymalizację procesów spalania, analizę napędów, maszyn roboczych, instalacje i sieci przemysłowe, aż po analizy możliwości zastosowania własnych źródeł kogeneracyjnych lub OZE. W zespole są termodynamicy, specjaliści od energetyki cieplnej, maszyn przepływowych, wentylacji i klimatyzacji, elektrycy oraz automatycy. Zapraszam do współpracy!

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


System Zarządzania Energią

System Zarządzania Energią zgodny z ISO 50001

System Zarządzania Energią jest narzędziem, które pomaga prowadzić racjonalną gospodarkę energetyczną przez systemowy monitoring efektów i wyznaczanie kolejnych celów poprawy wyniku energetycznego.
Norma ISO 50001 pretenduje do standardu najlepszych praktyk w zarządzaniu zasobami energetycznymi, przy czym ISO 50001 nie jest normą techniczną, lecz zbiorem ogólnych wytycznych opartych na cyklu Deminga. Wynik jej implementacji może być zatem bardzo różny w zależności od projektanta systemu.

Stałe doskonalenie SZE jest istotnym elementem systemu. Racjonalne zarządzanie energią jest procesem ciągłym, który wymaga stałego zaangażowania, m.in. w utrzymanie we właściwym stanie urządzeń oraz poprawnej ich eksploatacji. Wdrożenie normy w organizacji pozwala utrwalić dążenie do nieustannego doskonalenia.

System Zarządzania Energią zgodny z ISO 50001

Oferta obejmuje m.in.

 • projekt systemu zarządzania energią
 • zdefiniowanie polityki energetycznej przedsiębiorstwa
 • ustalenie priorytetów w zakresie działalności energetycznej organizacji, jak i zadań oraz planów działań zmierzających do osiągnięcia zaplanowanych wyników
 • ustalenie stanu odniesienia
 • przeprowadzenie przeglądu energetycznego lub audytu energetycznego
 • prowadzenie wewnętrznych audytów systemu zarządzania energią, podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych
 • ustalenie, mierzenie i monitorowanie wskaźników efektywności energetycznej
 • zapewnienie odpowiedniej komunikacji oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie przez pracowników odpowiednich kompetencji, w odniesieniu do zadań powierzonych w zakresie realizacji postanowień systemu zarządzania energią
 • opracowanie procedur rozszerzających standard ISO50001

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Białe certyfikaty

images

System świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów) został wprowadzony w Polsce Ustawą o Efektywności Energetycznej w 2011 roku, a od roku 2016 został istotnie zmieniony. Obserwacja rynku daje przesłanki do stwierdzenia, że wiedza o systemie jest stosunkowo mało rozpowszechniona i wielu nie wykorzystuje możliwości jakie są z białymi certyfikatami związane.

Białe Certyfikaty są notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii prawami majątkowymi oznaczonymi symbolem PMEF. Reprezentują one zaoszczędzoną energię finalną, wyrażoną w toe, w wyniku wdrożenia przedsięwzięć służących poprawie energetycznej, zgłoszonych i wybranych w ramach przetargu URE (system aukcyjny) lub na mocy procedury opisanej w nowej ustawie. Popyt na te walory wynika z obowiązków na uczestników rynku energii nałożonych zapisami ustawy o efektywności energetycznej. Orientacyjna wartość białego certyfikatu mieści się w przedziale 700-1300 zł/toe.

Jeżeli planujesz wdrożenie przedsięwzięć, w wyniku których oszczędności energii (ciepła lub paliw) przekroczą 420 GJ/rok lub energii elektrycznej - 120 MWh/rok to możesz być beneficjentem tego systemu. Oferuję Ci:

 • doradztwo, w celu wstępnej weryfikacji sensowności starania się o białe certyfikaty
 • przeprowadzanie audytów efektywności energetycznej ex ante (dla planowanych przedsięwzięć) i ex post (dla wdrożonych przedsięwzięć) w celu potwierdzenia uzyskanego efektu energetycznego
 • opracowanie wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej i pomoc w kompletacji załączników
 • udział w warsztatach / szkoleniu, w czasie których wyjaśniam praktyczne, formalno-prawne i techniczne, aspekty systemu wsparcia efektywności energetycznej


Jako członek Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE jestem otwarty na możliwość występowania w charakterze podmiotu upoważnionego, reprezentując Państwa Firmę przed URE w celu pozyskania białych certyfikatów na planowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Finansowanie przedsięwzięć

kapitał na inwestycje

Oferuję wsparcie w pozyskiwaniu finansowania, w tym także ze środków publicznych, na wdrożenia związane z branżą energetyczną oraz ochroną środowiska. Przygotowuję część merytoryczną wniosków aplikacyjnych i pomagam w rozliczaniu projektów. Staram się śledzić na bieżąco ofertę programową NFOŚiGW i innych instytucji finansowych. Przykładowe działania obejmują m.in. aplikowanie do:

 • do banków o kredyty inwestycyjne
 • poszczególnych programów NFOŚiGW oraz/lub WFOŚiGW
 • PolSEFF2
 • Norweskiego MF i MF EOG
 • POIiŚ, RPO, LIFE... i po inne środki unijne

Przede wszystkim jednak pomagam aplikować o premię w postaci świadectw efektywności energetycznej czyli białych certyfikatów.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną


Warsztaty i szkolenia

images

Działalność szkoleniową podejmuję zarówno jako trener oraz/lub jako organizator wydarzeń szkoleniowych.

Jako trener przygotowuję dedykowane szkolenia branżowe dotyczące efektywności energetycznej i zagadnień pokrewnych. Mogą one obejmować np. interpretację przepisów ustawy o efektywności energetycznej w odniesieniu do kwalifikowalności przedsięwzięć, po zrealizowaniu których można ubiegać się o premię w postaci białych certyfikatów, czy też jak zarządzać energią w firmie lub ryzyk i korzyści związanych z inwestycja w źródło kogeneracyjne itd. Takie szkolenia przeprowadzam osobiście lub wraz ze współpracującymi ze mną ekspertami.

Jako organizator jestem otwarty na przygotowanie dla Państwa wydarzenia - warsztatów, szkolenia, konferencji - obejmujących obszary spoza mojej wiedzy eksperckiej. W szczególności mogą to być tzw. szkolenia miękkie wzmacniające kompetencje personalne Państwa zespołu pracowników. Po określeniu celu i zakresu tematycznego takiego eventu postaram się pozyskać trenerów i przygotować dla Państwa najlepszą ofertę.

Zainteresowany? Skontaktuj się ze mną